Vispārīgie lietošana noteikumi

„Frogest” OÜ, reģistrācijas Nr. 12661899 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) u n klients, kurš veic pasūtī jumu internetveikalā www.frog.ee un ir sevi identificējis, norādot pasūtījuma veidlapā savus privātos datus (turpmāk – Pakalpojuma lietotājs vai Klients), noslēdz šo Internetveikala lietošanas līgumu (turpmāk – Lietošanas līgums), balstoties uz tipveida noteikumiem.

Pirms Lietošanas līguma noslēgšanas izlasiet zemāk sniegtos tipveida noteikumus, kas ir Lietošanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

 

Tipveida noteikumi

 

  1.    Internetveikals

 

1.1.  Internetveikals ar tīmekļa adresi www.frog.ee (turpmāk tekstā – Internetveikals) ir Pakalpojuma piegādātāja izveidots interneta veikals, ar kura starpniecību notiek preču pārdošana Pakalpojuma lietotājam.

1.2.  „frog.ee” ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Pakalpojuma sniedzējam.

 

  1.    Vispārīgie noteikumi

 

2.1.  Līgumslēdzējas puses savstarpējās saistībās balstās uz Igaunijas Republikas Saistību tiesību likumu, citiem Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem un Internetveikala Lietošanas līguma noteikumiem.

2.2.  Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt izmaiņas Internetveikala piedāvātajos pakalpojumos. Par to Pakalpojuma sniedzējs informē Klientu, ievietojot paziņojumus tīmekļa vietnes galvenajā lapā (piemēram, reklāmkarogs (banneris) vietnes galvenajā lapā).

2.3.  Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas Lietošanas līguma tipveida noteikumos. Par tām Pakalpojuma sniedzējs informē Klientus, ievietojot paziņojumus tīmekļa vietnes galvenajā lapā.

 

  1. Preces un IEPIRKŠANĀS

 

3.1.  Internetveikalā redzamās preces parasti ir noliktavā. Internetveikalā redzamo un piedāvāto preču pieejamība var mainīties noliktavas vai Internetveikala datorprogrammu tehnisko problēmu dēļ.

3.2.  Ja preces noliktavā nav un pasūtījumu nevar izpildīt, Internetveikala darbinieks sazinās ar Pakalpojuma lietotāju un piedāvā jaunu iespējamo piegādes termiņu vai preces aizvietošanu ar citu, līdzvērtīgu preci, kurai ir tāda pati cena un kvalitāte, vai arī samaksātās naudas atmaksu. Nauda tiek atmaksāta Pakalpojuma lietotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma iesniegšanas.

3.3.  Preču attēliem ir ilustratīva nozīme, un tie var atšķirties no preces faktiskā izskata. Internetveikalā pieejamie preču apraksti var nebūt izsmeļoši, un tajos var būt nejaušas neprecizitātes.

3.4.  Internetveikalā piedāvātās preces tiek pārdotas gan fiziskām, gan juridiskām personām.

3.5.  Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir vismaz 15 gadus vecs.

3.6.  Pakalpojuma lietotājs izvēlas preces, ievada prasītos datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei (uzvārdu, vārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, piegādes adresi, pasta indeksu) un ar internetbankas starpniecību samaksā par izvēlētajām precēm saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu vai iesniedz pieteikumu preču iegādei uz nomaksu.

3.7.  Visām preces lapā sniegtajām fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme. Precīzs apraksts ietver tikai preces nosaukumu un modeli.

3.8.  Preces apraksts var nebūt pieejams, turklāt preces aprakstā ir iespējamas neprecizitātes. Ja preces apraksts nav pieejams vai ir nepilnīgs, plašāka informācija meklējama preces ražotāja tīmekļa vietnē.

3.9.  Noformējot pasūtījumu, Pakalpojuma lietotājam jāievada pareizi un precīzi dati, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei. Ja Pakalpojuma lietotājs sniedzis neprecīzus datus, Pakalpojuma sniedzējs neatbild par pasūtījuma neizpildi vai citiem izrietošajiem apstākļiem.

 

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

 

4.1. Tiek uzskatīts, ka Klients pasūtījumu ir apstiprinājis brīdī, kad pēc pasūtījuma noformēšanas Klients pa e-pastu saņem no Pakalpojumu sniedzēja automātisko vēstuli par pasūtījuma apstiprināšanu.

4.2. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Klienta pienākums ir apmaksāt visu pasūtījuma vērtību pilnā vai 50 % apmērā. Apmaksas veikšana 50 % apmērā neatbrīvo Klientu no pienākuma apmaksāt pārējos 50 %.

4.3. Tiek uzskatīts, ka Lietošanas līgums starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju ir noslēgts, ja ir izpildīti 4.1. un 4.2. punktā minētie noteikumi. Kamēr nav izpildīts vismaz viens no punktiem 4.1. un 4.2., Lietošanas līgums nav uzskatāms par noslēgtu.

4.4. Pakalpojuma sniedzējs sāk pasūtījuma noformēšanu tikai pēc tam, kad Lietošanas līgums ir noslēgts.

4.5. Pasūtījumu apmaksa veicama saskaņā ar Klientam nosūtīto rēķinu.

4.6. Gadījumos, kad prece vēl nav nosūtīta Klientam un Klients vēlas mainīt piegādes veidu, Klientam par to ir jāpiemaksā, ja atbilstoši izmainītajiem kritērijiem tas ir nepieciešams. Ja prece jau ir nosūtīta Klientam, piegādes veidu mainīt nav iespējams.

4.7. Ja tehnisku nepilnību dēļ uz preces norādītā cena acīmredzami atšķiras no preces tirgus cenas, Klientam ir jāsazinās ar Pakalpojuma sniedzēju un jāprecizē preces cena.

4.8. Produktu cenas un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā Frogest OÜ patur tiesības atteikt pārdošanu un saprātīgā termiņā atgriezt Pircējam naudu uz viņa norēķinu kontu.
4.9. Frogest OU arī patur tiesības atteikt pārdošanu, ja ar preci ir noticis kaut kas no sekojošā: cilvēka kļūda, ievadot cenu, vai sistēmā radusies tehniska kļūda. Piemēram, ja televizors ar cenu 800 eiro tiek izlikts e-veikalā par 300 eiro, tad tā ir acīmredzama kļūda. Šādos gadījumos sagaidām, ka pircēji skaidri saprot, ka ir notikusi kļūda un prece netiks pārdota par kļūdaini zemu cenu.

 

5. CENAS

 

5.1. Visas cenas Internetveikalā norādītas eiro valūtā, un tajās ir iekļauts PVN.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt Internetveikalā redzamās cenas. Ja cenas Internetveikalā tiek mainītas pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis pasūtījumu un to apmaksājis, Pakalpojuma sniedzējs apņemas piegādāt Pakalpojuma lietotājam attiecīgās preces par tādām cenām, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Klients nav tiesīgs pieprasīt cenu starpības kompensēšanu.

 

6. PIEGĀDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 

6.1. Preces piegādes termiņš norādīts uz konkrētās preces. Katrai precei ir savs piegādes termiņš, taču nevienā gadījumā tas nepārsniedz 30 dienas.

6.2. Pakalpojuma lietotājs ir tiesīgs izvēlēties vienu no trim atšķirīgajiem preces piegādes veidiem. Izvēle jāveic pasūtījuma noformēšanas brīdī.

6.3. Prece tiek piegādāta Pakalpojuma lietotājam Igaunijas Republikā.

6.4. Ja Pakalpojuma lietotājs kā piegādes veidu ir izvēlējies kurjeru, preces piegādes termiņš ir 1–7 darba dienas.

6.5. Pakalpojuma sniedzēja darba dienas ir pirmdiena–piektdiena no plkst. 09:00 līdz 18:00.

6.6. Ja pasūtījums ir apstiprināts darba dienā pēc plkst. 12:00, tad visu nākamo procedūru izpildes laiks tiek skaitīts, sākot ar nākamo darba dienu.

6.7. Piegādes laiks tiek skaitīts, sākot no brīža, kad ir izpildīts šo tipveida noteikumu 4.3. punkts (pasūtījuma apstiprināšana un apmaksas veikšana).

6.8. Ja Klients preci vēlas iegādāties uz nomaksu, tad piegādes laiks tiek skaitīts, sākot ar brīdi, kad uzņēmums, kurš piedāvā iegādāties preci uz nomaksu, ir sniedzis pozitīvu atbildi attiecībā uz Klientu.

6.9. Pasūtītās preces tiek nodotas Klientam tikai pēc tam, kad Klients ir uzrādījis savu personu apliecinošo dokumentu, kurš minēts pasūtījumā. Preces nodošana trešajām personām iespējama tikai pēc vienošanās ar Klientu.

6.10. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par iespējamo piegādes aizkavēšanos kurjeru vainas dēļ (nepārvaramas varas apstākļi).

6.11. Ja Klients pasūtīto preci saņem noliktavā, Klienta pienākums ir apskatīt preci saņemšanas vietā. Ja prece neatbilst Lietošanas līguma noteikumiem, Klients ir tiesīgs lūgt nomainīt preci vai atteikties no tās saņemšanas.

6.12. Ja precei nav norādīts piegādes termiņš, Klients ir tiesīgs lūgt to precizēt. Ja konkrētās preces piegādes termiņš nav zināms arī personālam, pastāv varbūtība, ka prece netiks piegādāta. Ja prece netiek piegādāta, Pakalpojuma sniedzējs apņemas atmaksāt Klientam par preci samaksāto naudu pilnā apmērā 30 dienu laikā.

 

7. PASŪTĪJUMA ANULĒŠANA

 

7.1. Ja pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, un pirms tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis savas Lietošanas līgumā paredzētās saistības, Klients vēlas no Lietošanas līguma atkāpties, Pakalpojuma lietotājam par to pēc iespējas ātrāk rakstiski jāinformē Pakalpojuma sniedzējs, nosūtot rakstisku paziņojumu uz e-pasta adresi klienditugi@frog.ee. Elektroniskajā vēstulē jānorāda pasūtījuma numurs, Klienta bankas konts, kā arī Klienta dati un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, pasūtījuma piegādes datums, kontakttālrunis).

7.2. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Lietošanas līguma saņem jau pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis savas Lietošanas līgumā paredzētās saistības, atkāpšanās no Lietošanas līguma notiek saskaņā ar kārtību, kas aprakstīta šo tipveida noteikumu sadaļā „Atkāpšanās tiesības”.

 7.3  Juridiskās personas nevar vienpusēji atkāpties no līguma.

8. ATKĀPŠANĀS TIESĪBAS

 

8.1. Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu, atkāpties no Lietošanas līguma, kas noslēgts ar Pakalpojumu sniedzēju.

8.2. Lai atkāptos no Lietošanas līguma, Klientam jāaizpilda šim nolūkam paredzētā veidlapa, ko var atrast tīmekļa vietnē pēc adreses: https://www.frog.ee/ru/page/34/forma-vozvrata-tovara-v-techenii-14-dnej. Aizpildītā veidlapa Klientam jānosūta Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu klienditugi@frog.ee.

8.3. Atpakaļ nododamajai precei nedrīkst būt trūkumi, tai jābūt pilnā komplektā un oriģinālajā iepakojumā, prece nedrīkst būt lietota.

8.4. Atpakaļ nodošanas tiesības neattiecas uz audio un video ierakstiem un datorprogrammām, kuru iepakojums ir ticis atvērts. Atpakaļ nodošanas tiesības neattiecas arī uz precēm, kas ātri bojājas vai kuras nav iespējams atkārtoti pārdot preces raksturīgo īpašību dēļ. Turklāt atpakaļ nodošanas tiesības neattiecas uz precēm, kas tikušas izgatavotas, ņemot vērā personīgās vajadzības.

8.5. Lai nodotu preci atpakaļ, jānosūta attiecīgs paziņojums uz e-pastu klienditugi@frog.ee.

8.6. Atkāpjoties no Lietošanas līguma, Klientam jānodod atpakaļ nopirktā prece nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad tika iesniegts paziņojums par atkāpšanos no Lietošanas līguma.

8.7. Ja Klients atkāpjas no Lietošanas līguma vai nodod atpakaļ nopirkto preci citu iemeslu dēļ, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieaicināt trešās personas atpakaļ nododamās preces novērtēšanai. Gadījumā, ja atpakaļ nododamā prece neatbilst Lietošanas līgumā noteiktajām prasībām un šāda neatbilstība nav radusies Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ (neatbilstības rašanās cēloņi ir pārslodze, nepareiza lietošana utt.), ar iepriekšminēto novērtēšanu saistītos izdevumus Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekasēt no Klienta.

8.8. Atpakaļ nodošanas gadījumā nauda tiek pārskaitīta atpakaļ Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir saņemts Klienta paziņojums par atkāpšanos no Lietošanas līguma.

8.9. Naudas atmaksas termiņš tiek skaitīts, sākot ar brīdi, kad ir iesniegts paziņojums par atkāpšanos no Lietošanas līguma.

8.10. Nauda tiek atmaksāta tajā pašā bankas kontā, no kura tā tika samaksāta Pakalpojuma sniedzējam.

8.11. Klienta pienākums ir apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar preces nodošanu atpakaļ.

8.12. Tiesības nodot preci atpakaļ 14 dienu laikā var izmantot tikai fiziskas personas.

8.13 Atgriežamās preces kvalitātes pasliktināšanās gadījumā pircējs ir atbildīgs par preces lietošanas rezultātā radušos vērtības samazināšanos, ja preci pircējs izmantojis citādi, nekā tai paredzētajam mērķim, īpašībām un funkcionalitātei. Lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un funkcionalitāti, pircējam prece jālieto tikai veikalā parasti atļautā veidā.

 

9. PERSONAS DATI UN TO IZMANTOŠANA

 

9.1. Klients Pakalpojuma sniedzējam dod skaidru un apzinātu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

9.2. Klienta personas dati, kurus Pakalpojuma lietotājs norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī vai ievadījis pakalpojuma reģistrācijas brīdī un kuri kļuvuši zināmi Pakalpojuma sniedzējam, tiek iekļauti klientu reģistrā un izmantoti, lai sniegtu tirdzniecības pakalpojumus un piedāvātu Klientam preces.

9.3. Personas datu ieguves avots ir klienta un pārdevēja līgumattiecības, kas radušās, noformējot pasūtījumu vai reģistrējot pakalpojumu Internetveikalā.

9.4. Reģistrējamie personas dati ietver ar Klientu un tā veikto pasūtījumu saistītos datus – personas kodu, uzvārdu, vārdu(s), ielu, mājas numuru, dzīvokļa numuru, ciemu vai pilsētu, pasta indeksu, tālruņa numuru, adresi, dzimšanas gadu, dzimumu, piegādes veidu, apmaksas veidu, piekrišanu Internetveikala tipveida noteikumiem, piekrišana saņemt tirdzniecības piedāvājumus, piezīmes, – kas nosūtīti pa e-pastu brīva teksta veidā.

9.5. Klienta personas dati, kas nepieciešami, lai piegādātu preci Klientam, tiek nodoti uzņēmumam, kas sniedz kurjeru pakalpojumus.

9.6. Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot visus likumā paredzētos drošības pasākumus.

9.7. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nenodot reģistrētos personas datus nepiederošām personām.

9.8. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības nodot Klienta personas datus citām personām, kurām uz to ir likumīgas tiesības un kuras apstrādā datus ar mērķi izpildīt likumā noteiktās saistības, ka arī personām, kurām uz to ir likumīgas tiesības un kuras izmanto minētos datus Klienta vai citas personas dzīvības, veselības vai brīvības aizsardzības nolūkā.

9.9. Klients ir tiesīgs pārbaudīt ar sevi saistītos personas datus un veikt tajos izmaiņas, kā arī lūgt izdzēst savus personas datus no reģistra.

9.10. Klients piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs nosūtīs Klientam pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pasta adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī.

9.11. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodot Klienta datus uzņēmumiem, kuri piedāvā iegādāties preces no Pakalpojuma sniedzēja uz nomaksu.

 

10. ATBILDĪBA

 

10.1. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas atbildību tādā apmērā, kas atbilst preces pārdošanas cenai. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Klients iegādājies preci ar defektiem un tā rezultātā, piemēram, ticis sabojāts īpašums, zudusi informācija, samazinājies apgrozījums vai peļņa.

10.2. Klients apņemas izmantot Internetveikala pakalpojumu tikai saskaņā ar likumu un labām tradīcijām.

10.3. Klients pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem, kas saistīti ar tā lietot iekārtu programmatūras datu apmaiņas sistēmu iegādi un uzturēšanu kārtībā, kā arī ar Internetveikala izmantošanu.

10.4. Klients uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radīti Pakalpojuma sniedzējam, citiem Klientiem vai trešajām personām sakarā ar Internetveikala izmantošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Lietošanas līguma noteikumiem, likumu prasībām un labām tradīcijām.

 

11. STRĪDU RISINĀŠANA

 

11.1. Visus strīdus, kas izriet no Internetveikala Lietošanas līguma, Klients un Pakalpojuma sniedzējs risina saskaņā ar spēkā esošajiem Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, Klients ir tiesīgs vērsties patērētāju tiesību aizsardzības komisijā. Iepazīties ar noteikumiem un iesniegt pieteikumu var šeit. Patērētāju tiesību aizsardzības komisija izskata strīdus starp pircēju un tirgotāju. Vēršanās patērētāju tiesību aizsardzības komisijā pircējam ir bezmaksas. Pircējs sūdzību var iesniegt arī Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības vietnē.

 

12. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

12.1. Iepazīšanās ar apstiprinātajiem tipveida Lietošanas noteikumiem Klientam ir obligāta.

12.2. Pasūtījuma noformēšanas brīdī atzīmējot attiecīgo lodziņu „Piekrītu”, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Internetveikala frog.ee Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

 

13. GARANTIJA UN PRETENZIJU IESNIEGŠANA

 

13.1. Garantiju piešķir konkrētā zīmola pilnvarotais servisa uzņēmums (skat. sarakstu tīmekļa vietnē: https://www.frog.ee/et/page/2/service).

13.2. Garantijas jautājumos Klients var vērsties Pakalpojuma sniedzēja pārstāvniecībā, vai arī tieši pilnvarotajā servisa uzņēmumā.

13.3. Sīkāku informāciju saistībā ar garantiju var atrast šajā tīmekļa vietnes sadaļā: https://www.frog.ee/ru/page/7/warranty .

13.4. Papildus tiesībām, kas izriet no šī Lietošanas līguma, Klientam ir arī citas tiesības, kas paredzētas normatīvajos aktos.

13.5. Klients (patērētājs) ir tiesīgs saistībā ar nopirkto preci iesniegt Pakalpojuma sniedzējam pretenziju divu gadu laikā. Pretenzija jānosūta uz e-pastu klienditugi@frog.ee.

13.6. Atbilde Klientam tiek sniegta 10 darba dienu laikā.

13.7. Pretenzija jāsastāda brīvā formā, aprakstot problēmu pēc iespējas precīzāk. Pretenzijai jāpievieno preces iegādi apliecinošs dokuments.

13.8. Ja Pakalpojuma sniedzējam rodas aizdomas, ka trūkumi precei, par kuru ir iesniegta pretenzija, vai neatbilstības Lietošanas līgumam radušās Klienta vainas dēļ, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieteikt neatkarīgo ekspertīzi. Ja Klienta vaina ekspertīzes gaitā apstiprinās, Klienta pienākums ir kompensēt Pakalpojuma sniedzējam ar ekspertīzes pieteikšanu saistītos izdevumus. Klients ir tiesīgs apstrīdēt ekspertīzes rezultātus.

13.9. Pretenziju iesniegšanas kārtības sīkāks apraksts sniegts šajā tīmekļa vietnes sadaļā:

https://www.frog.ee/ru/page/29/rassmotrenie-pretenzij .

Atjaunots 09.02.2022